mapa web contacta co concello páxina principal
galego
 
 
 
 
 
 
Instituto Galego de Vivenda e Solo
 
 
 
 
 
 
 
Facebook Twitter
o tempo en chantada
 
novas
 
fotografías
 
xornais
 
Carteleira de cine en Galicia
 
suxestións
 
Sixpac
 .: Urbanismo :: oficina de rehabilitación
AREA DE REHABILITACIÓN DO CASCO ANTIGO DE CHANTADA

::  INDICE
1. Actuacións de rehabilitación
2. Obras de urbanización ou reurbanización
3. Área de rehabilitación
4. Características das axudas
5. Quen pode solicitar estas axudas?
6. Intervencións Protexibles
7. Presupostos e cuantías das axudas
8. Solicitudes e documentación
9. Situación


Mapa da área de rehabilitación
Mapa da área de rehabilitación
ampliar mapa [+]
O Concello de Chantada consciente do estado de degradación que está sufrindo o Casco Antigo, plantexa unha política de axudas para paliar esta situación e revitalizar o ámbito máis antigo e representativo do carácter da Vila.
A perda de poboación e o envellecemento demográfico no transcurso dos años, van reducindo paulatinamente o uso residencial do casco antigo, favorecendo o deterioro dos edificios.
    Dito Casco Antigo delimita polo norte coa actual Praza Santa Ana é polo sur coa actual rúa Manuel Formoso Lamas. Posteriormente o seu crecemento realizouse a través de actuacións urbanizadoras, de apertura de novas rúas transversais ás mesmas, configurando a actual estrutura urbana.
    O Concello de Chantada vendo o gran interese que hai sobre o Casco Antigo e o seu deterioro polo paso do tempo, encarga unha memoría-programa para estudar as necesidades desta zona e a súa posterior rehabilitación. E acolléndose ó Real Decreto 1186/1998, de 12 de Xuño sobre medidas de financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do Plan 1998-2001, solicita unha incursión dentro da “Área de Rehabilitación do Casco Antigo”.
    O pleno do Concello de Chantada en sesión celebrada o día 7 de Setembro do 1999, acorda a delimitación de “Área de Rehabilitación” e a firma dun convenio coa Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Consellería de Vivenda e Solo da Xunta de Galicia.
    Amparada no Real Decreto 1186/1998 do 12 de xuño, sobre medidas de financiamento de actuacións protexidas en materia de vivenda e solo do Plan 1998-2001, no Decreto 345/1998 do 20 de novembro e na Ordenanza do 7 de setembro de 1999, fírmase o primeiro convenio o día 7 de agosto de 2001 correspondente á 1ª Fase con 25 actuacións. Posteriormente debido á gran afluencia de propietarios interesados en rehabilitar ditas vivendas, se solicita una 2ª Fase con 25 actuacións.
    A vista do gran interese demandado polos propietarios para mellorar e conservar os elementos artísticos das vivendas e edificios, solicítase unha 3ª e 4ª Fases, amparadas no apartado 4 do artigo 30 do Real Decreto 1/2002 do 11 de xaneiro, coas condicións e límites das subvenciones establecidas no citado Real Decreto e Decreto 199/2002 do 6 de xuño.

 Fotografías de vivendas rehabilitadas
 (Prema nas fotos para ver o aspecto anterior e o actual)
ampliar   ampliar
Rúa Calvo Soltelo
ampliar [+]
  Rúa Dous de Maio
ampliar [+]
ampliar   ampliar
Fachada posterior da rúa 2 de Maio
ampliar [+]
  Rúa Formoso Lamas
ampliar [+]
ampliar
   
Urbanización da rúa Formoso Lamas
ampliar [+]
   
  voltar ó índice
1. Actuacións de rehabilitación                              
As actuacións en materia de rehabilitación de edificios da declaración proposta, encádranse nos seguintes grupos de rehabilitación:

• Restauración.
• Conservación.
• Consolidación.
• Acondicionamento.
• Reestruturación.
• Ampliación, así como substitución de edificacións non catalogadas.

  voltar ó índice
2. Obras de urbanización ou reurbanización 
As obras de urbanización ou reurbanización, que se pretenden realizar son, as siguientes:

Melloras das infraestruturas.
Pavimentos.
Implantación de mobiliario urbano e sinalizacións.


Para realizar o estudo de rehabilitación clasificáronse os inmobles segundo o seu estado de conservación, resaltando o contraste entre edificios en bo estado, respecto a outros en moi mal estado ou ruinosos, sendo a súa clasificación: Bo, malo, ou ruínas.
Tamén hai que definir os grados de rehabilitación, para clasificar as distintas rehabilitacións posibles. Estes grados son os seguintes: Lixeira, media, pesada, e ruinosa.
Tódalas obras de rehabilitación teñen que ser compatibles co planeamento urbanístico vixente, sendo a clasificación en función da situación máis desfavorable.
  voltar ó índice
3. Área de rehabilitación
A “Área de rehabilitación do Casco Antigo” abrangue un total de 162 edificios con 343 vivendas, que ocupan unha superficie construída de 45.833 m2, o seu estado de conservación varía entre bo, malo e en ruínas, situados nas seguintes rúas:

Rúa Leonardo Rodríguez.
Avda. Ourense.
Rúa Calvo Sotelo.
Rúa Antonio Lorenzana.
Rúa Alemaña.
Praza do Mercado.
Rúa Luciano Travadelo.
Travesía de Calvo Sotelo.
Travesía Tras dos Fornos.
Rúa Trovador Xoán de Requeixo.
Rúa Tras dos Fornos.
Rúa Luís Souto Lemos.
Praza de España ou Praza do Cantón.
Rúa Dous de Maio.
Rúa Manuel Formoso Lamas.
Rúa Daniel Vázquez Boó.
Calexo do Curro.

  voltar ó índice
4. Características das axudas
A Oficina Municipal da Área de Rehabilitación do Casco Antigo facilitará gratuitamente a asistencia técnica necesaria para a realización das obras que o solicitante desexa acometer.
Os Técnicos da Oficina encargaranse da redacción das memorias valoradas, dos contratos da obra, da supervisión, control e informe de recepción final das mesmas.
  voltar ó índice
5. Quén pode solicitar estas axudas?
• Os propietarios e usufrutuarios de vivendas e edificios destinados a vivendas.
• Os inquilinos de vivendas ou edificios de vivendas que teñan autorización da propiedade para acometer obras na vivenda no edificio que ocupan como arrendatarios.
• As comunidades de propietarios o veciños con capacidade legal para decidir as obras nos edificios ou vivendas.
  voltar ó índice
6. Intervencións Protexibles
As obras que se subvencionan serán as incluídas nun ou máis dos seguintes apartados:

6.1. INTERVENCIÓNS PROTEXIBLES BÁSICAS:
— Instalación eléctrica: Renovación, mellora, ampliación e      creación de novos circuítos no interior da vivenda e espazos      comúns do edificio.
— Instalación de fontanería: Renovación, mellora e creación      de novas conducións, sistema de quentamento de auga e      calefacción.
— Instalación de saneamento: Renovación, mellora,      ampliación e creación de novas conducións horizontais e verticais,      a súa conexión coa rede xeral de saneamento.
— Instalacións sanitarias: Substitución e colocación de      elementos sanitarios, incluído grifería.
— Acondicionamento de cociñas e baños: Renovación e      mellora de locais húmidos, acabados horizontais e verticais,      protección de elementos estruturais. Instalacións de shuts e      ventilacións forzadas.
— Consolidación da estrutura degradada da cuberta      con materiais tradicionais e, nos casos en que sexa conveniente,      con perfilaría de aceiro e reposición de pontóns de madeira.

6.2. INTERVENCIÓNS PROTEXIBLESCOMPLEMENTARIAS:

— Reparación ou substitución de elementos de cerramento e     carpinterías, afectadas polas obras de acondicionamento de      locais húmidos.
— Reparación ou substitución de carpinterías exteriores.
— Modificación de distribución sempre que sexa para mellorar      as condicións de habitabilidade da vivenda (iluminación e      ventilación), e complementarias ás intervencións en instalacións.
— Reparación o conservación dos elementos de formación da     cuberta, co obxectivo de procurar a estanqueidade.
— Acondicionamento de portais e accesos a vivendas:      Instalación de porteiro automático, reparación e pintura,      renovación o substitución de instalacións eléctricas. Reparación o      substitución de portas de acceso.
— Reparación e tratamento de fachadas: Limpeza de      pedra, reparación de revocos e enfuscados, consolidación de      fendas. 
  voltar ó índice
7. Presupostos e cuantías das axudas
O presuposto protexible será o custe real das obras a realizar, sempre que estean incluídas nas actuacións protexibles previstas e coas seguintes limitacións:

• Establécese en 3.005,6 € a cuantía mínima de presuposto de obra a realizar por vivenda o zonas comúns do edificio, incluído o I.V.E.
• Establácese en 24.024,48 € a cuantía máxima de presuposto de obra subvencionable por vivenda ou zonas comúns do edificio, incluído o I.V.E.

A cuantía das axudas será sobre o importe de execución das obras en función dos ingresos da unidade familiar:

• Os solicitantes con ingresos anuais que excedan de 21.035,42 €, poderán recibir unha subvención a fondo perdido do 25% do custe das obras executadas.
Os solicitantes con ingresos anuais que estean comprendidos entre 9.015,18 € e 21.035,42 €, poderán recibir una subvención a fondo perdido do 40% do custe das obras executadas.
• Os solicitantes con ingresos anuais que sexan menores de 9.015,18 €, poderán recibir una subvención a fondo perdido do 60% do custe das obras executadas.
• Establécese un porcentaxe lineal do 45% para os elementos comúns dos edificios de vivendas.
  voltar ó índice
8. Solicitudes e documentación
Os interesados deberán presentar a solicitude por escrito na Oficina Municipal de Rehabilitación sita na Rúa Calvo Sotelo nº27-baixo de Chantada. Esta deberá ir acompañada da documentación correspondente do propietario ou propietarios da vivenda:
• Documento Nacional de Identidade (DNI / NIF).
• Documentación acreditativa de propiedade en caso de arrendamento, contrato ou convenio entre a propiedade e o inquilino para a realización das obras.
• No caso de obras en elementos comúns do edificio con varios propietarios, autorización da comunidade de propietarios do mesmo.
• Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas, correspondente ó exercicio inmediatamente anterior ó momento en que se solicita a axuda.
• Certificado da Base Impoñible sobre a renda das persoas físicas, emitida pola Delegación do Ministerio de Facenda, correspondente ó exercicio inmediatamente anterior ó momento en que se solicita a axuda.
• No caso de non presentar a declaración do imposto I.R.P.F., certificado de non declarante da Delegación de Facenda, correspondente ó exercicio inmediatamente anterior ó momento en que se solicita a axuda.
• Recibo do imposto de bens inmobles.
• Declaración xurada do destino da vivenda (residencia habitual e permanente ou aluguer).
• Declaración xurada das subvencións solicitadas ou concedidas para a realización das obras, das administracións públicas o de outros entes públicos competentes.
• Para as obras de rehabilitación pesada e ruinosa presentarase Proxecto redactado por Técnico competente e visado polo Colexio Profesional correspondente.
  voltar ó índice
9. Situación
O actual Casco Antigo presenta unha estrutura lonxitudinal configurada por un eixe dominante (Rúa Leonardo Rodríguez, Rúa Calvo Sotelo, Rúa Dous de Maio e Rúa Manuel Formoso Lamas) que se estende en dirección norte-sur, desde a Praza de Santa Ana hasta ó río Asma. ver mapa [+]

Dos 162 edificios existentes que o forman, tres edificios destínanse ao equipamento público: Igrexa de Santa María, Casa da Cultura e Antigo Edificio do Concello
Los 155 edificios destinados a uso residencial agrupan un conxunto de 343 vivendas, das que 82 están desocupadas debido a que se encontran en mal estado ou en ruína.web desenrolada por novodesenho créditos