mapa web contacta co concello páxina principal
galego
 
 
 
 
 
 
o tempo en chantada
 
novas
 
fotografias
 
xornais
 
Carteleira de cine en Galicia
 
buzón de suxerencias
 
Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas
 .: Urbanismo :: perfil do contratante
 
  PERFIL DO CONTRATANTE (2008-2016)
(Licitación e adxudicación de contratos)
   
  INDICE
  Invitacións a participar, plegos e convocatorias >>
  Adxudicacións provisionais >>
  Adxudicacións definitivas >>
   
 
  Invitacións a participar, plegos e convocatorias
   
  2008

“Saneamento e pavimentación do núcleo de Viana”. Expte: 261/322/2008. (Invitación a participar e plegos).

  Descargar (pdf) »
   
Contratación obras “Reurbanización parcial do Polígono Industrial de Chantada”.
Expte: 261/486/2008.
  Descargar (pdf) »
   
Contratación “Redacción proxecto básico complexo dotacional: nova casa consistorial, estacionamento público e adecuación de espazos públicos circundantes”.
Expte: 262/332/2008.
  Descargar (pdf) »
   
  2009
Convocatoria para a adxudicación do contrato de obras: “Edificio Municipal de Uso Múltiple: Escola de Música e Danza e Oficinas Sindicais”
Expte: 261/001/2009
  Descargar (pdf) »
   
Convocatoria da mesa de contratación para apertura de sobres nº 2 e 3.
Contratación Obra: “Edificio Municipal de Uso Múltiple: Escola de Música e Danza e Oficinas Sindicais”, financiada polo Fondo Estatal de Investimento Local.
Expte: 05/03/2009
  Descargar (pdf) »
   
Plego de cláusulas administrativas particulares, contratación Obra: “Edificio municipal de uso múltiple: Escola de Música e Danza e Oficinas Sindicais”, Financiada polo Fondo Estatal de Inversión Local.
Expte: 261/117/2009.
  Descargar (pdf) »
   
Contratación Obra “Construcción de beirarrúas e acondicionamento da ponte da N-540
en Chantada para acceso ao barrio da ponte nova”.
Expte: 261/84/2009
  Descargar (pdf) »
   
Contratación Obra “Mellora da seguridade vial na ponte da N-540 sobre o río Asma en Chantada”.
Expte: 261/85/2009
  Descargar (pdf) »
   
Contratación Obra “Renovación urbana de espazos públicos no núcleo urbano de Chantada: Praza Lama das Quendas e contorno do pavillón de deportes”. Expte: 261/98/2009
  Descargar (pdf) »
   
Plego de cláusulas administrativas particulares, contratación de Obra “Renovación urbana de espazos públicos no núcleo urbano de Chantada: Praza Lama das Quendas e contorno do pavillón de deportes”.
Expte: 261/98/2009
  Descargar (pdf) »
   
Contratación Obra “Revitalización mercado de abastos de Chantada”.
Expte: 261/99/2009.
  Descargar (pdf) »
   
Plego de cláusulas administrativas particulares, contratación de Obra “Revitalización mercado de abastos de Chantada”.
Expte: 261/99/2009
  Descargar (pdf) »
   
Ampliación do prazo de presentación de proposicións para a Concesión administrativa do bar do antigo campo da feira de Chantada
Expte: 266/104/2009
  Descargar (pdf) »
   
Contratación Obra “Mellora da seguridade vial e prolongación de servizos na travesía da N-540”.
Expte: 261/404/2009.
  Descargar (pdf) »
   

Plego de cláusulas administrativas particulares
Contratación Obra “Mellora da seguridade vial e prolongación de servizos na travesía da N-540”.
Expte: 261/404/2009.

  Descargar (pdf) »
   
Concesión do muíño “das felipas” situado no parque da Alameda, para o seu “uso privativo” e “normal”.
  Descargar (pdf) »
   
Contratación Obra “Instalación de enerxía solar térmica para apoio de piscina e acs e sustitución de caldeira convencional por caldera de biomasa para aforro enerxético”.
Expte: 555/261/2009.
  Descargar (pdf) »
   
Convocatoria do procedemento aberto “Mellora de illamento e instalación solar térmico para apoio na produción de auga quente sanitaria no pavillón deportivo municipal de Chantada”
  Descargar (pdf) »
   
  2010
Plego de cláusulas administrativas particulares contratación obra “Edificio Municipal de uso cultural en Chantada”, financiada polo “Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local”.
  Descargar plegos (pdf) »
  Descargar arquivos adxuntos (zip) (56.4 MB.) »
  Descargar anexos orzamentos (zip) (131 KB.) »
  Descargar anexos instalacións (zip) (70 KB.) »
   
Plego de cláusulas administrativas particulares contratación obra “Mellora de illamento e instalación solar térmica para apoio na produción de auga quente sanitaria no Pavillón Deportivo Municipal de Chantada”, financiada polo “Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local”.
  Descargar plegos (pdf) »
  Descargar arquivos adxuntos (zip) (29.8 MB.) »
   

Contratación Obra: “Edificio Municipal de uso cultural en Chantada”, financiada polo “Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local”.

Convocatoria da mesa de contratacion para apertura
de sobre nº 3.

  Descargar (pdf) »
   
Contratación Obra: “Edificio Municipal de uso cultural en Chantada”, financiada polo “Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local”.

Designacion comité de expertos
  Descargar (pdf) »
   
Convocatoria do procedemento aberto Xestión de Servizo Público ”Roza dos viais municipais no termo municipal de Chantada”
  Descargar (pdf) »
   
  2012
Convocatoria do procedemento aberto "Concesión de servizo público "Limpeza viaria, recollida e transporte de residuos sólidos urbanos de Chantada”
  - Descargar anuncio »
  - Plego de cláusulas administrativas particulares e de condicións técnicas »
  - Plego de prescricións técnicas para a contratación »
   
Mesa de Contratación da Licitación para a "Concesión Administrativa do Servizo Público de Limpeza Viaria, Recollida e Transporte de Residuos Sólidos Urbanos do Concello de Chantada. Procedemento Aberto. Tramitación Urxente.”
  Descargar (pdf) »
   
Resultados da Mesa de Contratación da Licitación para a "Concesión Administrativa do Servizo Público de Limpeza Viaria, Recollida e Transporte de Residuos Sólidos Urbanos do Concello de Chantada. Procedemento Aberto. Tramitación Urxente.”
  Descargar (pdf) »
   
Modelo de prego de cláusulas administrativas particulares de la obra: “Renovación de redes de augas e saneamento no grupo Bo Xesús e Centulle”
  Descargar (pdf) »
   
Mesa de contratacion da licitación para contratación da obra de “Renovación de redes de augas e saneamento no grupo Bo Xesús e Centulle”,mediante procedemento aberto. Tramitación Urxente:
   
  Descargar (pdf) »
Acta da mesa de contratacion da licitación para contratación da obra de “Renovación de redes de augas e saneamento no grupo Bo Xesús e Centulle”,mediante procedemento aberto. Tramitación Urxente:
  Descargar (pdf) »
   
  2013
Contratación da obra “Mellora da eficiencia enerxética de instalación de alumeado público nos Concellos de Chantada e Carballedo”.
  Descargar (pdf) »
   
  2014
Contratación da obra “Programa de Mellora de Camiños Municipais”.
  Descargar (pdf) »
  RECTIFICACIÓN
Contratación da obra “Programa de Mellora de Camiños Municipais”.
  Descargar (pdf) »
   
Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerán a contratación mediante procedemento negociado sen publicidade das obras comprendidas no proxecto de“Programa de Mellora de Camiños Municipais”
  Descargar (pdf) »
   
Contratación da explotación “Cafetería das Piscinas Municipais de Chantada”.
  Características xerais (pdf) »
  Prego de cláusulas (pdf) »
   
Aprobación de prego de cláusulas administrativas particulares e técnicas para o procedemento de contratación “Explotación de Cafetería das Piscinas Municipais de Chantada”.
  Descargar (pdf) »
   
  2015
Contratación da obra “Pavimentación zona de rodadura en Bo Xesús e contorno do auditorio”.
  Anuncio (pdf) »
  Prego de cláusulas (pdf) »
   
Rectificación da contratación da obra “Pavimentación zona de rodadura en Bo Xesús e contorno do auditorio”.
  Rectificación (pdf) »  RECTIFICACIÓN 
   
Contratación da obra “Mellora de Camiños de Titularidade Municipal”.
  Anuncio (pdf) »
  Prego de cláusulas (pdf) »
   
Rectificación da contratación da obra “Mellora de Camiños de Titularidade Municipal”.  RECTIFICACIÓN 
  Rectificación (pdf) » 
   
Contratación da obra “Acondicionamento da Antiga Escola Infantil para destinala a Centro de Día”.
  Anuncio (pdf) »
  Prego de cláusulas (pdf) »
   
Bases Xerais da Convocatoria para a cobertura de "1 praza de Técnico de Turismo Para o verán de 2015 no Concello De Chantada. Persoal Laboral Temporal a tempo completo.
  Bases (pdf) »
   
Apertua de Plicas para a obra “Acondicionamento da Antiga Escola Infantil para destinala a Centro de Día”.
  Descargar (pdf) »
   
Apertua de Plicas para a obra “Acondicionamento da Antiga Escola Infantil para destinala a Centro de Día”. RECTIFICACIÓN 
  Descargar nova data (pdf) »
   
Apertua de Plicas para a obra “Construción pista paddel no espazo das Piscinas Municipais”.
  Descargar (pdf) »
   
Apertura de Plicas “Proxecto de adecuación, selado e clausura de vertedeiro de residuos de construción e demolición” - 1ª fase  RECTIFICACIÓN 
  Descargar nova data (pdf) »
   
Contratación da obra “Subministración do equipamento de decoracion e mobiliario do Centro de Día de Chantada”.
  Descargar Anuncio (pdf) »
  Descargar Prego de Cláusulas Administrativas (pdf) »
  Descargar Memória Técnica (pdf) »
  [13-08-15] Apertura de plicas (pdf)
   
Contratación da obra “Subministración do equipamento de decoracion e mobiliario do Centro de Día de Chantada”. RECTIFICACIÓN 
  Descargar Rectificación do Prego de Cláusulas Administrativas (pdf) »
   
Prego de cláusulas económico-administrativas particulares e técnicas que rexerán o procedemento para a contratación do “Servizo de Limpeza en varias Instalación de Obrigatoriedade Municipal de Chantada”.
  Descargar Prego de cláusulas »
   
  2016
Contratación do “Servizo de Limpeza en varias Instalación de Obrigatoriedade Municipal de Chantada”.
  Apertura de Plicas, data »
  Apertura de Plicas (sobre nº 3), data »
   
Contratación do “Selado e Clausura do Vertedoiro de Residuos da Construcción e demolición II fase”.
  Descargar Anuncio »
  Descargar Anexo II »
  Descargar Prego de cláusulas II »
  Descargar Anuncio de Apertura de Plicas»
   
Contratación do “Mellora de Camiños de Titularidade Municipal”.
  Descargar Anuncio »
  Descargar Orzamento »
  Descargar Prego de Cláusulas »
  Descargar Anuncio de Apertura de Plicas »
   
Mellora de Camiños de Titularidade Municipal
  Ampliar »
   
Adxudicación da Reforma e Posta en Servicio da E.D.A.R. do Polígono Industrial “Os Acivros”.
  Descargar Anuncio »
  Descargar Prego de Cláusulas »
  Descargar Proxecto »
  Descargar Anuncio Apertura de plicas»
   
Adxudicación da “Execución Das Beirarrúas das Rúas Pardo Bazán e Castro-Pousada.
  Descargar Anuncio »
  Descargar Prego de Cláusulas »
  Descargar Proxecto »
   
   
  Adxudicacións provisionais
   
  2008
“Adxudicación provisional do contrato de obra “Alumeado público no paseo peonil do río Asma, 1ª fase”.
Expte: 261/134/2008
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación provisional do contrato de obras de “Saneamento e pavimentación do núcleo de Viana”.
Expte: 261/322/2008
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación provisional contrato servizo “Revitalización do mercado de abastos de Chantada”.
Expte: 262/341/2008
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación provisional contratación obras “Reurbanización parcial do Polígono Industrial de Chantada”.
Expte: 261/486/2008.
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación provisional contratación “Redacción proxecto básico complexo dotacional: nova casa consistorial, estacionamento público e adecuación de espazos públicos circundantes”.
Expte: 262/332/2008.
  Descargar (pdf) »
   
  2009
Adxudicación provisional do contrato de obra “Edificio Municipal de Uso Múltiple: Escola de Música e Danza e Oficinas Sindicais”.
Expte: 261/001/2009.
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación provisional do contrato de obra“Construcción de beirarrúas e acondicionamento da ponte da N-540
en Chantada para acceso ao barrio da ponte nova”.
Expte: 261/84/2009
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación provisional do contrato de obra “Mellora da seguridade vial na ponte da N-540 sobre o río Asma en Chantada”.
Expte: 261/85/2009
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación provisional do contrato de obra “Renovación da rede de abastecemento, rede de pluviais e construcción de beirarrúas no acceso ao núcleo de poboación de Basán Pequeno pola estrada CP-1802”.
Expte: 261/57/2009
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación provisional contratación obras “Edificio Municipal de Uso Múltiple: Escola de Música e Danza e Oficinas Sindicais”.
Expte: 261/001/2009.
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación provisional do contrato de obra “Renovación urbana de espazos públicos no núcleo urbano de Chantada: Praza Lama das Quendas e contorno do pavillón de deportes”.
Expte: 261/98/2009
  Descargar (pdf) »
   
“Adxudicación provisional do contrato de “Máquina dumper e camión cesta elevadora mediante arrendamento financieiro (leasing)”.
Expte: 263/618/2009
  Descargar (pdf) »
   
  2010
“Adxudicación provisional do contrato de “Edificio Municipal de uso cultural en Chantada”, financiada polo “Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local”.
Data: 5/05/2010
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación provisional do contrato de obra “Mellora de illamento e instalación solar térmica para apoio na produción de auga quente sanitaria no Pavillón Deportivo Municipal de Chantada”, financiada polo “Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local”.
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación provisional do contrato de obra “Acondicionamento do entorno da Ponte da N-540 en Chantada”.
Expte: 261/001/2010
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación provisional Contratación suministro "Cortacesped mediante arrendamento financieiro ("leasing")"
Expte: 263/001/2010
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación provisional do contratación servizo
"Redacción do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Antiguo"
Expte: 004/262/2010
  Descargar (pdf) »
   
  Adxudicacións definitivas
   
  2008
Adxudicación definitiva do contrato de obras “Alumeado público no paseo peonil do río Asma”, 1ª fase".
Expte: 261/134/2008
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva do contrato de obras de “Saneamento e pavimentación do núcleo de Viana”.
Expte: 261/322/2008
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva contrato servizo “Revitalización do mercado de abastos de Chantada”.
Expte: 262/341/2008
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva contratación obras “Reurbanización parcial do Polígono Industrial de Chantada”.
Expte: 261/486/2008.
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva contratación “Redacción proxecto básico complexo dotacional: nova casa consistorial, estacionamento público e adecuación de espazos públicos circundantes”.
Expte: 262/332/2008.
  Descargar (pdf) »
   
  2009
Adxudicación definitiva contrato de obra “Edificio Municipal de Uso Múltiple: Escola de Música e Danza e Oficinas Sindicais”.
Expte: 261/001/2009
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva do contrato de obra“Construcción de beirarrúas e acondicionamento da ponte da N-540
en Chantada para acceso ao barrio da ponte nova”.
Expte: 261/84/2009
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva do contrato de obra “Mellora da seguridade vial na ponte da N-540 sobre o río Asma en Chantada”.
Expte: 261/85/2009
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva contratación obras “Reurbanización parcial do Polígono Industrial de Chantada”.
Expte: 261/486/2008.
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitva do contrato de obra “Renovación da rede de abastecemento, rede de pluviais e construcción de beirarrúas no acceso ao núcleo de poboación de Basán Pequeno pola estrada CP-1802”.
Expte: 261/57/2009
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva do contrato de obra “Renovación urbana de espazos públicos no núcleo urbano de Chantada: Praza Lama das Quendas e contorno do pavillón de deportes”.
Expte: 261/98/2009
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva do contrato de obra “Mellora da seguridade vial e prolongación de servizos na travesía da N-540”.
Expte: 261/404/2009.
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva do contrato de Obra “Instalación de enerxía solar térmica para apoio de piscina e acs e sustitución de caldeira convencional por caldera de biomasa para aforro enerxético”.
Expte: 555/261/2009.
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva do contrato “Retroexcavadora mediante arrendamento financieiro (“leasing”)
Expte: 262/575/2009
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva do contrato de “Máquina dumper e camión cesta elevadora mediante arrendamento financieiro (leasing)”.
Expte: 263/618/2009
  Descargar (pdf) »
   
  2010
Adxudicación definitiva do contrato de obra “Mellora de illamento e instalación solar térmica para apoio na produción de auga quente sanitaria no Pavillón Deportivo Municipal de Chantada”, financiada polo “Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local”.
Data: 25/05/2010
  Descargar (pdf) »
   
“Adxudicación definitiva do contrato de “Edificio Municipal de uso cultural en Chantada”, financiada polo “Fondo Estatal para o Emprego e a Sustentabilidade Local”.
Data: 5/05/2010
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva Contratación suministro "Cortacesped mediante arrendamento financieiro ("leasing")"
Expte: 263/001/2010
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva Contratación "Renovación de servizos e beirarrúas no tramo urbano da Estrada N-540 (Avenida de Lugo), en Chantada. Marxe esquerda. Tramo I "
Expte: 261/002/2010
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva Contratación "Proxecto de centralización, xestión e reducción do gasto enerxético no alumeado público nas zonas de Avda. de Portugal, Avda. de Monforte, Avda. Xoán XXIII, Rúa Costaña e Rúa Calvo Sotelo"
Expte: 261/007/2010
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva Contratación "Redacción do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Antigo"
Expte: 004/262/2010
  Descargar (pdf) »
   
  2011
Adxudicación definitiva Contratación "Anexos de maquinaria: minicargadora, pisón, instalación hidráulica para o servizo de obras, mediante arrendamento financieiro (“leasing”)."
Expte: 263/014/2011
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva Contratación "Renovación de servizos e beirarrúas no Tramo Urbano da Estrada N-540, p.k. 54+845/55+044 (Avenida de Lugo ) en Chantada"
Expte: 261/016/2011
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva Contratación “Instalación de iluminación led no Parque do antiguo Campo da Feria”
Expte: 261/026/2011
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva Contratación “Renovación e mellora de espazos públicos na Rúa Caixa de Aforros”
Expte: 261/029/2011
  Descargar (pdf) »
   
  2012
Adxudicación definitiva Contratación “Renovación de redes de augas e saneamento no grupo Bo Xesús e Centulle”.
  Descargar (pdf) »
   
  2013
Contratación de “Servizo de inspección do imposto de bens inmobles de urbana do Concello de Chantada”.
  Descargar (pdf) »
   
  2014
Adxudicación definitiva Contratación “Explotación de Cafetería das Piscinas Municipais de Chantada”.
  Descargar (pdf) »
   
  2015
Adxudicación definitiva Contratación “Construción dunha pista de Padel no espazo deportivo das piscinas municipais”.
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva Contratación “Mellora de camiños de titularidade municipal”.
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva Contratación “Equipamento de decoración e mobiliario do Centro de Día de Chantada”.
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva Contratación “Adecuación, selado e clausura do Vertedoiro de residuos de construción e demolición. Fase I”.
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva Contratación “Acondicionamento da antiga escola infantil para destinala a Centro de Día”.
  Descargar (pdf) »
   
Adxudicación definitiva Contratación “Pavimentación zona de rodadura en Bo Xesús e entorno do Auditorio”.
  Descargar (pdf) »
   

web desenrolada por novodesenho créditos