mapa web contacta co concello páxina principal
galego
 
 
 
 
 
Facebook Concello Facebook Turismo
Twitter Instagram
o tempo en chantada
 
novas
 
fotografías
 
xornais
 
Carteleira de cine en Galicia
 
suxestións
 
Sixpac
 .: Concello :: plenos
O Pleno do Concello, integrado polo Alcalde e mailos Concellais, é o órgano supremo do goberno e da administración municipal. O Pleno do Concello ten, entre outras, as seguintes atribucións:

• O control e fiscalización dos órganos de goberno.
• Os acordos sobre a participación en organizacións supramunicipais.
• Alteración do término municipal.
• Aprobación dos plans urbanísticos nos termos previstos pola lei,    ordenanzas municipais e fiscais, presupostos e contas municipais,    formas de xestión dos servizos.
• Acordar operacións de crédito, nos supostos que prevé la lei; a    contratación de obras, servizos e subministros cando a duración    exceda dun ano ou esixan créditos superiores aos consignados no    presuposto.
• A aprobación do cadro de persoal e a relación de postos de traballo.
• A alteración dla cualificación xurídica dos bens do Municipio.
• A enaxenación do patrimonio, segundo o previsto por lei; a    adquisición de bens e dereitos.
• A regulación do aproveitamento dos bens comunais, etc


Os Plenos son mensuais e celébranse o último xoves do mes que lle corresponde, no salón de sesións do Concello. Presidido polo Alcalde en cumprimento do disposto no artigo 38 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, do 28 de novembro de 1986.

Estamos traballando para actualizar esta sección perdoen as molestias

 DESCARGA DE PLENOS E ACTAS
Descarga de plenos e actas para poder visualizalos en formato pdf.
2015
AXuño
[13-06-2015] Acta da Sesión Constitutiva da Corporación Municipal >>
linha
[29-06-2015] Acta da Sesión Organizativa do Pleno da Corporación Municipal >>
linha
 

web desenrolada por novodesenho créditos